SCHAATSSTUNT.NL
Home Openingstijden Webshop Winkelwagen Contact Tips! Links
 
Privacy verklaring SchaatsStunt

De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat onder meer in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is vastgelegd. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), is een Europese wet die de bescherming van dit grondrecht regelt. De AVG is sinds 24 mei 2016 van kracht en vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks toepasselijk in de hele Europese Unie.
Deze AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
A. van Ingen & Zn (hierna: Schaatsstunt.nl) stelt zich voortdurend ten doel om privacygevoelige gegevens van betrokkenen, waaronder de persoonsgegevens, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken; dit mag de betrokkene dan ook van Schaatsstunt.nl verwachten. Bij vermoedelijk tekortschieten hierin vraagt Schaatsstunt.nl de betrokkene om haar hierover aan te spreken.
Daarnaast heeft de betrokkene te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, wat in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens is. Meer informatie hierover vindt u hierna onder punt 11. Met deze privacyverklaring wil Schaatsstunt.nl haar klanten en andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt laten zien dat dit op een behoorlijke en transparante wijze plaatsvindt.  

1.Definities

AVG: afkorting van ‘Algemene verordening gegevensbescherming, zijnde: ‘Verordening (EU) 2016/679 bescherming natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (vanaf 24-05-2016); daar waar ‘Verordening’ wordt gebruikt wordt hetzelfde verstaan.
Betrokkene: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich, in welke hoedanigheid dan ook, op enigerlei wijze richt tot Schaatsstunt.nl.
Cookies: een klein tekstbestand, waarin informatie wordt opgeslagen met betrekking tot het zoekgedrag, dat tijdens het bezoek aan de website op het door betrokkene gebruikte apparaat wordt geplaatst. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de website van Schaatsstunt.nl.
Grensoverschrijdende verwerking:
a. verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één lidstaat is gevestigd; of
b. verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of van een verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden.
Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Onderneming: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.
Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie / waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. 
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’).
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie; in onderhavig geval de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
Vertegenwoordiger: een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde van artikel 27 schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in verband met hun respectieve verplichtingen krachtens deze verordening.
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: degene die ‘doel en middelen’ bepaalt voor de verwerking; de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt hoe en waarom er persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is de (rechts)persoon die letterlijk de verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van de AVG. 

2.Identiteit en contactgegevens

De identiteit en contactgegevens van de Schaatsstunt.nl als verwerkingsverantwoordelijke en tevens verwerker van de persoonsgegevens van betrokkenen zijn als volgt:
 
A. van Ingen en Zn
Elsterstraatweg 32
3922 GG Elst (U)
Tel.: 0318 – 471248
Email: info@schaatsstunt.nl.nl
Website: www.schaatsstunt.nl
Kvk Utrecht 68252293

3.De persoonsgegevens

Schaatsstunt.nl verwerkt geen andere gegevens van betrokkenen dan strikt noodzakelijk voor de onder punt 5 vermelde doeleinden. Voor overige doeleinden zal Schaatsstunt.nl betrokkene eerst om toestemming vragen. Indien Schaatsstunt.nl gegevens verzamelt buiten de betrokkene om, dan zal betrokkene daarvan binnen een redelijke termijn na ontvangst van de gegevens in kennis worden gesteld. In beginsel wordt dezelfde informatie verstrekt als wanneer de gegevens van de betrokkene zelf zijn gekregen. Bij het in kennis stellen wordt tevens de bron genoemd waaruit de persoonsgegevens zijn verkregen. Als de bron van de informatie niet kan worden vastgesteld, zal algemene informatie over de herkomst worden verstrekt. 
 
De door Schaatsstunt.nl te verwerken gegevens van betrokkene zijn:

 • de plaats;
 • het postadres;
 • het e-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • het bezorgadres;
 • het telefoonnummer;
 • het bankrekeningnummer;
 • informatie over de bestelhistorie;
 • overige relevante persoonsgegevens die betrokkene op eigen initiatief verstrekt;

Schaatsstunt.nl verwerkt de gegevens van betrokkene op het moment dat deze:

 • een aanvraag doet;
 • een bestelling plaats;
 • zich via de website registreert;
 • via telefoon of e-mail contact opneemt;

Cookies en analyse
Informatie over het gebruik van de website wordt verwerkt met behulp van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om de website van Schaatsstunt.nl goed te laten werken of om een door betrokkene zelf aangevraagde dienst te laten functioneren. Voor deze functionele cookies heeft de gebruiker geen toestemming nodig, echter dient de betrokkene hierover wel te worden geïnformeerd.
Schaatsstunt.nl maakt gebruik van deze zogenoemde functionele cookies. 
 
Naast functionele cookies zijn er ook niet-functionele cookies. Denk hierbij aan analytische cookies, sociale media cookies en advertentie cookies. Voor het gebruik van dit soort cookies is wel toestemming nodig van de betrokkene. Schaatsstunt.nl maakt geen gebruik van  niet-functionele cookies. Indien Schaatsstunt.nl op een later moment wel gebruik wenst te maken van dit soort cookies, dan zal zij betrokken hiervoor eerst om toestemming vragen. 
 
Klant- en dienstverleningsonderzoek 
Als Schaatsstunt.nl klanten uitnodigt voor een klant- of dienstverleningsonderzoek zal dit altijd anoniem zijn. De verkregen informatie bij dergelijke onderzoeken zal niet te herleiden zijn tot een bepaalde betrokkene.   

4.Verwerkingsdoeleinden 

Schaatsstunt.nl verzamelt en verwerkt de gegevens van betrokkene enkel voor specifieke doeleinden, namelijk voor:

 • het uitvoeren van kredietcontroles;
 • het beheer van het account van betrokkene;
 • het verbeteren van de beveiliging van de website;
 • het verwerken van een door betrokkene geplaatste bestelling; 
 • het ten behoeve van de afhandeling van een bestelling uit te voeren betaalproces; 
 • het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van de dienstverlening;
 • het op gepersonaliseerde en adequate wijze onder de aandacht brengen van de producten en dienstverlening.

5.Rechtsgrond voor de verwerking

Schaatsstunt.nl verwerkt enkel persoonsgegevens als de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. De grondslagen voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub a AVG, te weten: ‘de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn  persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden’ en art. 6 lid 1 sub b AVG, te weten: ‘de verwerking is noodzakelijk voor de  uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen’. De betrokkene kan de eerder gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. 

6.Ontvangers van de persoonsgegevens

Indien het nodig is worden de gegevens van betrokkene aan samenwerkingspartners doorgegeven (bijvoorbeeld transporteurs). Indien nodig wordt hiertoe een verwerkersovereenkomst opgesteld. De verwerking door de verwerker vindt uitsluitend plaats op grond van een verwerkersovereenkomst tussen Schaatsstunt.nl en de verwerker. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens onder dezelfde condities als waaronder Schaatsstunt.nl de gegevens verwerkt. De gegevens worden dan alleen door hen verwerkt, en gebruikt voor het door Schaatsstunt.nl aangewezen toegestane doel. Voor het overige verstrekt Schaatsstunt.nl de gegevens van betrokkene nooit aan derden, behoudens de situaties waarin zij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Betrokkene kan een lijst opvragen van verwerkers.

7.Grensoverschrijdende verwerking

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU lidstaten zich moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De EU is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens. 
 
Derden
Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, zogeheten derde landen, gelden aparte regels. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Deze drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens. De hoofdregel is dat Schaatsstunt.nl persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Als er geen sprake is van een derde land met een passend beschermingsniveau, is doorgifte slechts toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG (hoofdstuk V).

8.Bewaartermijn 

Schaatsstunt.nl bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Als bewaren van de gegevens niet langer noodzakelijk is dan worden deze vernietigd.

9.Rechten van de betrokkenen

Om een behoorlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens te waarborgen heeft betrokkene diverse rechten. 
De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen Schaatsstunt.nl. De betrokkene heeft:

 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Is Schaatsstunt.nl verplicht gehoor te geven aan verzoeken van betrokkene?
Ja. Schaatsstunt.nl moet als verwerkingsverantwoordelijke de rechten van betrokkene respecteren en de uitvoering daarvan faciliteren. Schaatsstunt.nl zal dus ook gehoor geven aan verzoeken van betrokkene, tenzij de deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Voor de uitoefening van de rechten van betrokkene brengt Schaatsstunt.nl geen kosten in rekening, tenzij het gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken waaraan Schaatsstunt.nl, hoewel zij die mag weigeren, besluit toch mee te werken. Schaatsstunt.nl zal uiteraard wel met voldoende zekerheid vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.
 
Hoe snel reageert Schaatsstunt.nl op verzoeken van de betrokkene?
Schaatsstunt.nl informeert betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek over de uitvoering van het verzoek, ook wanneer zij geen gehoor geeft aan het verzoek van de betrokkene. Een eventuele weigering zal Schaatsstunt.nl motiveren en daarbij zal de betrokkene gewezen worden op het klachtrecht bij de toezichthouder. Schaatsstunt.nl zal maximaal twee maanden extra de tijd nemen indien het gaat om veel verzoeken of complexe verzoeken. Schaatsstunt.nl zal betrokkene hierover ook binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren. 
 
Op welke wijze zal Schaatsstunt.nl invulling geven aan de rechten van betrokkene?
Wanneer Schaatsstunt.nl de betrokkene informeert, dan zal zij dit in duidelijke en eenvoudige taal doen. Verder zal de informatie in gemakkelijke, toegankelijke vorm worden aangeboden. Ditzelfde geldt voor communicatie in het kader van het uitvoeren van een verzoek van de betrokkene (bijvoorbeeld het gehoor geven aan een inzageverzoek). 
 
Zijn er beperkingen op de rechten van betrokkene?
In specifieke situaties hoeft Schaatsstunt.nl geen gehoor te geven aan de rechten van betrokkenen. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarin beperking noodzakelijk is ter waarborging van de bescherming van betrokkene of die van de rechten of vrijheden van anderen.
 
Wat als de betrokkene het niet eens met het besluit van Schaatsstunt.nl?
Indien betrokkene het niet eens is met het besluit of uitvoeringswijze van Schaatsstunt.nl, kan deze zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met een verzoek om te bemiddelen of te handhaven.

10.Beveiliging

Schaatsstunt.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

11.Klachtrecht 

Als betrokkene vermoedt dat Schaatsstunt.nl de persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kan betrokkene Schaatsstunt.nl hierover aanspreken. Betrokkene kan zich, daarbij of in plaats daarvan, tevens wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om daar een klacht in te dienen of te verzoeken te bemiddelen. De procedure met betrekking tot het indienen van een dergelijke klacht is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

12.Overig

Het verwerken van persoonsgegevens van betrokkene door Schaatsstunt.nl is in beginsel geen wettelijke verplichting, maar is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst. Betrokkene is uiteraard niet verplicht om Schaatsstunt.nl deze gegevens te laten verwerken, maar het niet verstrekken kan nadelige gevolgen hebben voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst met Schaatsstunt.nl. Daarnaast kan Schaatsstunt.nl, bij het niet verstrekken van de noodzakelijke persoonsgegevens, een optimale klantgerichtheid niet garanderen. Schaatsstunt.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Indien noodzakelijk zal Schaatsstunt.nl betrokkene hierover informeren. Deze versie van de privacyverklaring dateert van mei 2018.
 
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Schaatsstunt.nl door u te richten aan:  
A. van Ingen en Zn
Elsterstraatweg 32
3922 GG Elst (U)
Tel.: 0318 – 471248
Email: info@schaatsstunt.nl.nl